http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,083
Page Views1,545,147
สินค้าทั้งหมด 1
 

การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ

 

หลักการและเหตุผล          

              นโยบาย คือ แผนแม่บทหรือแผนงานหลักที่มีความสำคัญสูงสุด ที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ความมุ่งหวังของผู้บริหารหรือผู้ประกาศนโยบาย   ก็ปรารถนาที่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร รับทราบ มีความเข้าใจต่อนโยบายนั้น ๆ และรับหรือนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีแนวทางและผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง สนับสนุนต่อเป้าหมายของนโยบายที่ได้ประกาศไว้ นโยบายจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศ เครื่องชี้นำที่จะกำหนดทิศทางขององค์กรให้มุ่งไปในเส้นทางที่วางไว้ ซึ่งนโยบายจะเป็นจริงได้ บรรลุต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับแผนงานและการนำไปปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเอง แต่ เราก็คงจะเคยได้ยินคำพูดของผู้คนในสังคมจนคุ้นหูในเชิงเสียดสีหรือเหน็บแนมบ่อย ๆว่า “แพลนแล้วนิ่ง” ซึ่งหมายถึง แผนงานที่ถูกกำหนดขึ้นแต่ไม่มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือมีการนำไปปฏิบัติแต่ไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุม ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่เห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ จนวันหนึ่งก็จะยุติหรือล้มเลิกไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ แนวคิด และแนวทางในการนำนโยบายขององค์กรไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้จริง

ระยะเวลาอบรม

                 ระยะเวลาการอบรม 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.

รูปแบบการอบรม

              การฟังบรรยาย ซักถาม และการวิเคราะห์กรณีศึกษา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 เนื้อหาโดยสังเขป   


    ความหมายของนโยบายองค์กร

    ที่มาของนโยบายองค์กร

     -  กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

     -  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์

     -  แนวทางการกำหนดนโยบายองค์กร

     -  เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร

     -  ตัวอย่างการกำหนดนโยบายองค์กร

    ลักษณะของนโยบายองค์กรที่ดี

    การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ

     -  วัตถุประสงค์ของนโยบายองค์กร

     -  การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของนโยบายองค์กร

    การนำนโยบายองค์กรสู่การปฏิบัติ

     -  การกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies)

     -  การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน (Action Plan)

     -  การตรวจสอบความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการกับนโยบายองค์กร

     -  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

     -  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม

     -  การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงานพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์

 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                บุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหาร

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่   คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์ โทร. 08 – 1829-2939
                               Email : bqiconsultant@hotmail.com

                               คุณภาวนา   สายชู     โทร. 08 – 1826-9304
                               Email : info @bqiconsultant.com
                               
                                     บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view