http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,073
Page Views1,545,137
สินค้าทั้งหมด 1
 

การทำงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การทำงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

หลักการและเหตุผล          

               ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา รัฐบาลของประเทศต่างๆได้มีความพยายามที่จะทำการปฏิรูประบบราชการ โดยต้องการที่จะปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการให้มีความทันสมัย ขจัดความไม่คล่องตัวทางการบริหาร ตลอดจนได้เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การบริหารแบบเดิมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อปัจจัยนำเข้าและกฎระเบียบ มาใช้วิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; RBM) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารรัฐกิจให้มีลักษณะเป็นอย่างภาคธุรกิจเอกชน โดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน กำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ พร้อมทั้งต้องสร้างตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น องค์การจึงต้องทำการปรับตัว สร้างการเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรขององค์การสามารถที่จะปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นที่ตั้ง เพื่อให้องค์การมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักสำคัญ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำหลักการไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลระยะเวลาอบรม

               ระยะเวลาการอบรม 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม

                การฟังบรรยาย ซักถาม และการวิเคราะห์กรณีศึกษา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

เนื้อหาโดยสังเขป   

- ภาพรวมของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; RBM)

- นิยามและการแสดงออกทางพฤติกรรมของสมรรถนะ “การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์”

- ลักษณะและแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

- ลักษณะขององค์การที่ประสบความสำเร็จในการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

- ทักษะที่จำเป็นของบุคลากรที่ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

- การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

- ปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

            

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                บุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหาร


สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่   คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์ โทร. 08 – 1829-2939
                               Email : bqiconsultant@hotmail.com

                               คุณภาวนา   สายชู     โทร. 08 – 1826-9304
                               Email : info @bqiconsultant.com
                               
                                     บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view