http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,067
Page Views1,545,131
สินค้าทั้งหมด 1
 

การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน

หลักสูตรอบรม

เรื่อง การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน

Key Performance Indicator : KPIs

 

หลักการและเหตุผล

                ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันได้แก่ เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Management and Key Performance Indicators) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

 

รายละเอียดหลักสูตร

-          จำนวน 2 วัน (ภาคบรรยาย 1 วันและฝึกปฏิบัติ 1 วัน)

-          เนื้อหาและกำหนดการ

o      วันแรก           09.00 -10.30 น.                   - แนวคิดการบริหารองค์กรเพื่อการ

  จัดการด้านผลการปฏิบัติงาน

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด

                                                                10.45 12.00 น.                  - ภาพรวมการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

                                                                                                                - การกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์กร

                                                                13.00 14.30 น.                  - การถ่ายทอดประเด็นกลยุทธ์ระดับองค์กร

                                                                                                                   ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรในระดับหน่วยงาน

                                                                                                                - การกำหนดดัชนีชี้วัดระดับหน่วยงาน

                                                                14.45 16.00 น.                  - การกำหนดดัชนีชี้วัดระดับบุคคล

o      วันที่สอง       09.00 16.00 น.                  ฝึกปฏิบัติการกำหนดดัชนีชี้วัดในทุกระดับ

 

สนใจในหลักสูตรหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณภาวนา สายชู โทร. 08-1826-9304

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view