http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,105
Page Views1,545,169
สินค้าทั้งหมด 1
 

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ (Business Simulation Game)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ

 ( Business Simulation Game )

หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) การแปรรูปกิจการของรัฐ (Privatization) กฎหมายป้องกันการผูกขาด (Deregulation) และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological innovation) ก่อให้เกิดการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นในหลาย ๆ อุตสาหกรรมและข้ามไปสู่ภูมิภาคส่วนต่าง ๆ ของโลก  และแรงกดดันใหม่ ๆ ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น อาทิเช่น การลดลงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Reduced product life-cycles) การเพิ่มขึ้นของต้นทุน (Increased cost) การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในด้านคุณภาพและบริการ (Increasing demands for quality and service) การเปลี่ยนแปลงทางการตลาด (Changing markets) ทำให้องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก (Core functions) ขององค์กรของตน เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเสริมสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้สูงขึ้น

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ (A Global Business Simulation) เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในฝึกอบรมการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ และการเรียนรู้ที่จะกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานทางธุรกิจให้แก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เหมาะสม

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจนี้ เป็นแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจที่มีลักษณะเป็นพลวัตรออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการหรือบุคลากรระดับบริหารที่มีพื้นฐานแตกต่างกันทั้งในด้านการจัดการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงิน การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ได้เข้ามาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Workgroup Collaboration) เพื่อฝึกปฏิบัติด้านการตัดสินใจในระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management level) ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติได้คุ้นเคยกับประสบการณ์จริงของโลกธุรกิจ โดยการจำลองสถานการณ์ในการบริหาร ตัวแปร (variables) ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในทางเลือกกลยุทธ์ (strategic choices) และสามารถทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติได้ตัดสินใจปฏิบัติหลักการต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ทั่วไปในชีวิตประจำตัว เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติตามแนวทาง หรือทฤษฎีการพัฒนาการทางการบริหารและการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ

 • 1. เพื่อเรียนรู้ว่าจะดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมระดับโลกได้อย่างไร
 • 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน และฝึกอบรมให้ทำการตัดสินใจทางธุรกิจภายหลังจากพิจารณามิติด้านต่าง ๆ แล้ว (multidimensional aspects of the decisions)
 • 3. เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติได้มีปฏิสัมพันธ์เป็นกลุ่ม
 • 4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติภาวะผู้นำ และทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • 5. เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจที่เป็นเหตุผลและเชิงตรรกวิทยา
 • 6. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือสารสนเทศทางการบริหาร
 • 7. เพื่อนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่ปัญหาสภาพแวดล้อม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมที่หลากหลายที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท และแสดงผลลัพธ์ของการตัดสินใจ ตลอดเกมในแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ฝึกปฏิบัติจะมีประสบการณ์ในเรื่องปฏิสัมพันธ์ของการตัดสินใจทางธุรกิจ และมีประสบการณ์ว่าแต่ละฟังก์ชั่นมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไร แม้ว่าภาพจำลอง (Scenario) นี้จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม (Electronic Information Systems Industry) แต่กระบวนการของการตัดสินใจ สามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาโดยสังเขป และระยะเวลาการฝึกอบรม

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจนี้ ผู้บริหารโครงการ/วิทยากรจะกำหนดให้ผู้เข้าฝึกอบรมสังกัดเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม และห้ามสมาชิกย้ายทีมที่ตนเองสังกัด และแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจนี้ได้ออกแบบให้สมาชิกแต่ละคนเข้ามีส่วนร่วมประกอบขึ้นเป็นทีมไม่น้อยกว่า 3-12 ทีม ซึ่งแต่ละทีมก็คือแต่ละวิสาหกิจ/บริษัท (Corporation) ซึ่งขยายไปได้ถึง 26 วิสาหกิจ/บริษัท และเริ่มต้นด้วยให้แต่ละทีมจัดวางแผนงานรวม (Corporate plan) เพื่อเตรียมการในเรื่องการลงทุนต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environments) ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หลังจากนั้นแต่ละทีมจึงจะสามารถวางแผนกลยุทธ์ให้แก่หน่วยธุรกิจ (Strategic Business Units) ของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจ เพื่อให้แต่ละทีมดำเนินการตัดสินใจเป็นช่วงระยะเวลาได้ถึง 14 ช่วงเวลา หนึ่งช่วงเวลาเท่ากับ 6 เดือน  (period: 1 period = 6 month) และใช้เวลาแต่ละช่วงระยะเวลาประมาณ 45- 75 นาที

สาระสำคัญของการเรียนรู้ที่ได้รับจากแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจได้จัดให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้การตัดสินใจที่สำคัญแบ่งออกเป็น 7 ประการ ดังนี้

 • 1. การวางแผนงานรวมของวิสาหกิจ/บริษัท: การกำหนดและดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ กับหน่วยธุรกิจ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการใหม่ (Acquisition of new ventures)
 • 2. การวางแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ: นโยบายด้านราคา, ระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ, การกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • 3. การตลาด: การตั้งราคาผลิตภัณฑ์, การวางแผนงบประมาณทางการตลาด, การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย, จำนวนพนักงาน, การวางแผนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา, นโยบายและงบประมาณด้านการส่งออก, การจัดหาข้อมูลวิจัยทางการตลาด
 • 4. การจัดการการผลิต: ขนาดของโรงงาน, การวางแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน, โครงการเพิ่มคุณภาพ.
 • 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การวางแผนงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การฝึกอบรมและการพัฒนา การแบ่งปันผลกำไร และสวัสดิการ เป็นต้น
 • 6. การเงิน: การจัดหาทุนโดยการออกหุ้นสามัญ, การกู้ธนาคาร, การขายพันธบัตร, การวางแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว, การจัดการเงินสด, การจ่ายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน.
 • 7. พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ: การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จริยธรรมทางธุรกิจ สถานการณ์ที่คับขันด้านการตลาดและการดำเนินงาน และสภาพแวดล้อมของการแข่งขันระหว่างประเทศ.

 

การประเมินผลความสำเร็จ

ในการการประเมินผลความสำเร็จของแต่ละทีมใช้ปัจจัยที่สำคัญดังนี้

 • 1. อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) หมายถึง การพิจารณาตัวบ่งชี้ทางการเงินสำหรับกิจการโดยรวม เป็นการเปรียบเทียบระหว่างรายการในงบการเงินตั้งแต่สองรายการขึ้นไป เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการโดยอาจออกมาในรูปของสัดส่วน หรือในรูปของอัตราร้อยละ จำนวนครั้งหรือรอบ หรือระยะเวลา เป็นต้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

        1)อัตราส่วนความคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio & Net Working  Capital)

        2) การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้ (Financial Leverage Ratios) ได้แก่ อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (Debt to Equity Ratio)

        3) การวิเคราะห์อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratios) ได้แก่ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover Ratio) อัตราส่วนการหมุนเวียนของหนี้สิน (Liability Turnover Ratio)

        4) การวิเคราะห์อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำกำไร (Profitability Ratios) ได้แก่ อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย (Return on Sales) กำไรต่อหุ้น (Earnings per Share) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)

 • 2. ความสำเร็จในด้านการดำเนินงาน (Operating Performance) ได้แก่ การตัดสินใจในการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต (Operation Technology) การวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม (New Product Research and innovation) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Enhancement/Defective Goods)
 • 3. ความสำเร็จในด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development and Staff Performance) ประกอบด้วย การตัดสินใจและพิจารณาในด้านการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อัตราการเข้าออกของพนักงาน (Employee turnover) ผลผลิตต่อพนักงาน (Output per employee) กำไรต่อพนักงาน (Profit per employee) และประสิทธิภาพการผลิตของพนักงาน(Productivity)

การรายงานผลการดำเนินธุรกิจ

แต่ละทีม/บริษัทจะสามารถทราบผลการดำเนินงานของตน เมื่อสิ้นสุดการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเริ่มต้นการตัดสินใจในช่วงเวลาถัดไป และในระหว่างการดำเนินการตัดสินใจในแต่ละปี (2 ช่วงเวลา) จะมีการสรุปให้เห็นภาพของความเข้มแข็งทางการเงิน (Financial health) หรือการพยากรณ์ภาวะการล้มละลาย (Bankruptcy) ในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในรูปแบบจำลอง Altman Z-scores ด้วย (Edward I. Altman: Predicting Financial Distress of Companies)

วิธีการฝึกอบรม

 การจัดการฝึกอบรมสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ใช้เวลาต่อเนื่อง 7 วัน วันละ 6-8 ชั่วโมง (บรรยายให้ความรู้ทางการบริหารจัดการ 5 วัน และภาคปฏิบัติ 2 วัน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงแรก   การให้ความรู้ระดับพื้นฐาน และระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นระยะเวลารวม 30 ชั่วโมงหรือ 5 วัน ประกอบด้วยเนื้อหาทางการบริหารจัดการ 5 เรื่อง ได้แก่

 • 1) การวางแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ
 • 2) การตลาด
 • 3) การจัดการการผลิต.
 • 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
 • 5) การเงิน และการบัญชี.

ช่วงที่สอง   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ โดยจัดแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นทีมไม่น้อยกว่า 3 ถึง 12 ทีม ทีมละ 4-5 คนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ใช้ระยะเวลาต่อเนื่องอย่างต่ำ 2 วัน (ประมาณวันละ 6 -8 ชั่วโมงขึ้นไป)

วันแรก
08.30 - 10.30 น.    บรรยายกรอบแนวคิดและโครงสร้างของแบบจำลองสถานการณ์

10.30 - 10.45 น.      อาหารว่าง เช้า

10.45 - 11.30 น.      ปฏิบัติการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 1

11.30 - 12.00 น.      สรุปผลการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 1

12.00 - 13.00 น.      พักเที่ยง

13.00 - 13.45 น.      ปฏิบัติการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 2

13.45 - 14.00 น.      สรุปผลการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 2

14.00 - 14.45 น.      ปฏิบัติการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 3

14.45 - 15.00 น.      อาหารว่าง บ่าย

15.00 - 15.25 น.      สรุปการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 3

15.25 - 16.10 น.      ปฏิบัติการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 4

16.10 - 16.30 น.      สรุปการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 4

วันที่สอง

09.00 - 09.45 น.      ปฏิบัติการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 5

09.45 - 10.15 น.      สรุปผลการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 5

10.15 - 10.35 น.      อาหารว่าง เช้า

10.35 - 11.20 น.      ปฏิบัติการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 6

11.20 - 11.40 น.      สรุปผลการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 6

11.40 - 13.00 น.      พักเที่ยง

13.00 - 13.45 น.      ปฏิบัติการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 7

13.45 - 14.00 น.      สรุปผลการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 7

14.00 - 14.45 น.      ปฏิบัติการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 8

14.45 - 15.00 น.      อาหารว่าง บ่าย

15.00 - 15.25 น.      สรุปการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 8

15.25 - 16.10 น.      ปฏิบัติการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 9

16.10 - 16.30 น.      สรุปการตัดสินใจแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ช่วงเวลาที่ 9

                            สรุปการประเมินผลความสำเร็จตามปัจจัยที่กำหนดของแต่ละทีม

 

วิทยากรอบรม  อำนวยการฝึกอบรมโดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานที่มีประสบการณ์

ผู้บริหารโครงการ   บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด      สนใจ ติดต่อที่ คุณ ภาวนา สายชู    โทร. 081-826-9304  หรือ Email : pawana@bqiconsultant.com

 

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view