http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,479
Page Views1,555,692
สินค้าทั้งหมด 1
 

BUSINESS SIMULATION GAME

  

BQI เสนอรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจด้วยโปรแกรมแบบจำลองสถาณการณ์ธุรกิจ ( BUSINESS SIMULATION GAME )

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในฝึกอบรมการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ และการเรียนรู้ที่จะกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานทางธุรกิจให้แก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เหมาะสม

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจนี้ เป็นแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจที่มีลักษณะเป็นพลวัตรออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการหรือบุคลากรระดับบริหารที่มีพื้นฐานแตกต่างกันทั้งในด้านการจัดการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงิน การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ได้เข้ามาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติด้านการตัดสินใจในระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติได้คุ้นเคยกับประสบการณ์จริงของโลกธุรกิจ โดยการจำลองสถานการณ์ในการบริหาร ตัวแปร ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในทางเลือกกลยุทธ์ และสามารถทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติได้ตัดสินใจปฏิบัติหลักการต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ทั่วไปในชีวิตประจำตัว เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติตามแนวทาง หรือทฤษฎีการพัฒนาการทางการบริหารและการศึกษา

BQI เสนอรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจด้วยโปรแกรมแบบจำลองสถาณการณ์ธุรกิจ ( BUSINESS SIMULATION GAME ) 


แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในฝึกอบรมการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ และการเรียนรู้ที่จะกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานทางธุรกิจให้แก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เหมาะสม

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจนี้ เป็นแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจที่มีลักษณะเป็นพลวัตรออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการหรือบุคลากรระดับบริหารที่มีพื้นฐานแตกต่างกันทั้งในด้านการจัดการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงิน การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ได้เข้ามาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติด้านการตัดสินใจในระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติได้คุ้นเคยกับประสบการณ์จริงของโลกธุรกิจ โดยการจำลองสถานการณ์ในการบริหาร ตัวแปร ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในทางเลือกกลยุทธ์ และสามารถทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติได้ตัดสินใจปฏิบัติหลักการต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ทั่วไปในชีวิตประจำตัว เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติตามแนวทาง หรือทฤษฎีการพัฒนาการทางการบริหารและการศึกษา


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ
1. เพื่อเรียนรู้ว่าจะดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมระดับโลกได้อย่างไร
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน และฝึกอบรมให้ทำการตัดสินใจทางธุรกิจภายหลังจากพิจารณามิติด้านต่าง ๆ แล้ว
3. เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติได้มีปฏิสัมพันธ์เป็นกลุ่ม
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติภาวะผู้นำ และทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล
5. เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจที่เป็นเหตุผลและเชิงตรรกวิทยา
6. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือสารสนเทศทางการบริหาร
7. เพื่อนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่ปัญหาสภาพแวดล้อม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมที่หลากหลายที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท และแสดงผลลัพธ์ของการตัดสินใจ ในแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ

สาระสำคัญของการเรียนรู้ที่ได้รับจากแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจได้จัดให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้การตัดสินใจที่สำคัญแบ่งออกเป็น 7 ประการ ดังนี้
1. การวางแผนงานรวมของวิสาหกิจ/บริษัท: การกำหนดและดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ กับหน่วยธุรกิจ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการใหม่ (Acquisition of new ventures)
2. การวางแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ: นโยบายด้านราคา, ระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ, การกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. การตลาด: การตั้งราคาผลิตภัณฑ์, การวางแผนงบประมาณทางการตลาด, การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย, จำนวนพนักงาน, การวางแผนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา, นโยบายและงบประมาณด้านการส่งออก, การจัดหาข้อมูลวิจัยทางการตลาด
4. การจัดการการผลิต: ขนาดของโรงงาน, การวางแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน, โครงการเพิ่มคุณภาพ.
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การวางแผนงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การฝึกอบรมและการพัฒนา การแบ่งปันผลกำไร และสวัสดิการ เป็นต้น
6. การเงิน: การจัดหาทุนโดยการออกหุ้นสามัญ, การกู้ธนาคาร, การขายพันธบัตร, การวางแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว, การจัดการเงินสด, การจ่ายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน.
7. พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ: การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จริยธรรมทางธุรกิจ สถานการณ์ที่คับขันด้านการตลาดและการดำเนินงาน และสภาพแวดล้อมของการแข่งขันระหว่างประเทศ.

จุดเด่นของแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ ที่ BQI นำเสนอนี้ เป็นแบบจำลองที่มีความทันสมัยที่สุดแบบหนึ่ง ซึ่งให้ความละเอียดในทุกแง่มุมของการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีโอกาสได้ใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจ แก้ปัญหาทางธุรกิจอย่างเต็มที่ พร้อมกับได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด การฝึกอบรมจะได้รับคำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรที่เป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานที่มีประสบการณ์

 

หากท่านมีความสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางบริษัทฯได้ทันที...ค่ะ

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view