http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,066
Page Views1,545,130
สินค้าทั้งหมด 1
 

BALANCED SCORECARD

               การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้Balanced Scorecard Model

Balanced Scorecard เป็นโมเดลการจัดการทางธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ใช่องค์กรทางธุรกิจเอกชนเท่านั้นที่ใช้กันอยู่ แต่องค์กรภาครัฐหลายแห่งก็นำมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ได้อย่างคล่องตัว ประโยชน์ของการใช้โมเดลการจัดการนี้มีหลายด้าน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดผลหรือประเมินผลการดำเนินงาน หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการเทียบเคียง (Benchmarking) เพื่อประเมินประสิทธิภาพขององค์กร เป็นต้น

                การใช้ Balanced Scorecard เพื่อเป็นเครื่องมือในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรนั้น ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้ดำเนินการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจความเชื่องโยงของขั้นตอนต่าง ๆอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ ที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุด ที่จะนำพาให้องค์กรสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่นในปัจจุบัน องค์ความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ที่องค์กรต้องสามารถปรับทรัพยากรภายในของตนให้มีความสอดคล้องต่อสถานการณ์ภายนอก รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเอาชนะคู่แข่งขัน องค์ความรู้ด้านการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรโดยใช้ Balanced Scorecard Model เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อีกทั้งการติดตาม ควบคุม ประเมินผลความสำเร็จตามดัชนีชี้วัด (KPI) ที่กำหนดขึ้น

                จะเห็นได้ว่า การที่จะนำ Balanced Scorecard Model เข้ามาใช้ในองค์กร เป็นเรื่องที่ผู้ดำเนินการจะต้องมีองค์ความรู้แบบบูรณาการ ที่สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆเข้ามาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม การขาดไปขององค์ความรู้หนึ่งหรือองค์ความรู้ใดก็ตาม ย่อมส่งผลให้ทิศทางการดำเนินงานขององค์กรผิดเพี้ยนไป

                บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินงานด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ และฝึกอบรม สัมมนาในเรื่อง Balanced Scorecard Model ให้แก่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว รับรู้ถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำโมเดลการจัดการดังกล่าวเข้ามาใช้ในองค์กรเป็นอย่างดี จึงสามารถกำหนดเป็นบทสรุปได้ว่า การที่จะนำโมเดลการจัดการทางธุรกิจชนิดนี้เข้ามาใช้ในองค์กร การฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะแบบบูรณาการแก่ผู้ดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญ อันจะส่งผลให้การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard Model เป็นไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่คาดหวัง

บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
               

ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะกล่าวถึง โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม , สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม , ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดหรือเป็นแรงผลักดันของการแข่งขัน , ภาพอนาคตของอุตสาหกรรม , การเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รวมทั้งการเลือกกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและเติบโตในอนาคต หลักสูตรนี้จะใช้เวลา 1 วัน

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และแปลงสู่การปฏิบัติระดับองค์กร ด้วย Balanced Scorecard Model โดยเนื้อหาการบรรยายจะกล่าวถึง การอธิบายความหมายของแผนกลยุทธ์ , ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ , การวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน ภายนอก , การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร , การกำหนดและเลือกกลยุทธ์องค์กร , แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard , การแปลงผลกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการด้วยแผนที่ทางกลยุทธ์ตามหลักของBalanced scorecard , การกำหนดดัชนีชี้วัดและจัดทำแผนปฏิบัติการ หลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 วัน เป็นการบรรยาย 1 วัน และฝึกปฏิบัติจริง 1 วัน

3. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน ด้วย Balanced Scorecard Model โดยเนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย การทบทวนขั้นตอนการสร้างแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร , การกำหนดสิ่งที่จะถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน , แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ , การกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานและการสร้างแผนที่ทางกลยุทธ์ของหน่วยงานตามหลักการ Balanced Scorecard Model , การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และการประเมินผลและควบคุมกระบวนการต่างๆ ในระดับหน่วยงาน หลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 วัน เป็นการบรรยาย 1 วัน และฝึกปฏิบัติจริง 1 วัน

หลักสูตรที่นำเสนอนี้จะใช้เวลา 5 วัน หากองค์กรไหนเคยได้รับการอบรมบางหลักสูตรไปแล้วก็สามารถปรับลดได้ แต่ถ้าหน่วยงานไหนยังไม่เคยอบรมมาเลย ก็ขอแนะนำให้จัดครบทั้ง 3 หลักสูตรเพื่อความครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยทุกหลักสูตรดำเนินการฝึกอบรมและบรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เคยมีประสบการณ์จริงจากการประยุกต์ใช้และเป็นที่ปรึกษาการวางระบบ Balanced Scorecard Model ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
หากทางบริษัทใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาคุยกับทางทีมงานได้ค่ะ ที่คุณสุวัฒน์ โทร. 08-1829-2939 หรือ คุณภาวนา โทร.08-1826-9304 .....อย่ามัวลังเลใจอยู่นะคะ

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view