http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,080
Page Views1,545,144
สินค้าทั้งหมด 1
 

การบริหารองค์กรแบบศูนย์รับผิดชอบ


โครงการอบรม สัมมนา

หลักสูตร การบริหารองค์กรแบบศูนย์รับผิดชอบ

 

หลักการและเหตุผล

                ในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากเดิมซึ่งเป็นการรวมศูนย์ไปสู่การกระจายอำนาจ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงต้องมีระบบการควบคุมกิจการและเกณฑ์การประเมินผลทั้งในรูปแบบของปัจจัยทางการเงิน และปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเงิน ในแต่ละเกณฑ์การประเมินต้องมีข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย  จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง ศูนย์ความรับผิดชอบ

                 ศูนย์ความรับผิดชอบ เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระจายอำนาจ โดยมีการกำหนดอำนาจและความรับผิดชอบอย่างขัดเจนในแต่ละระดับของการจัดตั้งศูนย์ความรับผิดชอบ ซึ่งแยกได้เป็น 4 ระดับ คือ ศูนย์รายได้ ศูนย์ต้นทุน ศูนย์กำไร และศูนย์ลงทุน ในแต่ละประเภทของศูนย์ความรับผิดชอบมีลักษณะของความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การประเมินผลของศูนย์ความรับผิดชอบแต่ละประเภทจะแยกพิจารณาแตกต่างกัน

               

วัตถุประสงคของโครงการ

·      เพื่อให้หน่วยงานมีแนวคิดที่จะปรับตัวรองรับกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

·      เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวและปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม

·      องค์กรมีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

·     องค์กรสามารถประเมินผลงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานได้อย่างเป็นธรรม  

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·      ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารแบบศูนย์รับผิดชอบและสามารถนำไปใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·      ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินผลหน่วยงานได้อย่างชัดเจนตรงตามความเป็นจริง

 
รูปแบบและระยะเวลาอบรม

                เป็นการบรรยายพร้อมแจกเอกสารประกอบคำบรรยายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามประเด็นข้อสงสัย และจัดทำWorkshop ร่วมกัน ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฏิบัติ (Workshop) 1 วัน โดยในการทำ Workshop ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่จะทำการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมให้ทำการระดมสมองร่วมกัน ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีจัดทำเป็นผลงานของแต่ละกลุ่มนำเสนอให้ผู้บริหารขององค์กรพิจารณา รวบรวมแนวคิดนำไปกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรต่อไป  

เนื้อหาโดยสังเขป               

1.       ความจำเป็นในการนำระบบการควบคุมทางการจัดการมาใช้ในองค์กร

2.        การผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์การ ระบบการควบคุมทางการจัดการ และสารสนเทศทางการบัญชี รวมทั้งผลดีและผลเสียของการกระจายอำนาจ

3.       การประเมินระบบการควบคุมทางการจัดการ

4.       การประเมินผลหน่วยงานและการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

                            -  ระดับชั้นของการรายงานผลหน่วยงาน
                     -  เกณฑ์การประเมินผลหน่วยงาน   และ  การจัดทำงบกำไรขาดทุนของหน่วยงาน
                     -  ปัญหาของการจัดสรรต้นทุน
                     -  การประเมินผลด้วยปัจจัยทางการเงิน และปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเงิน

5.       กลยุทธ์และการประเมินผลแบบ balanced scorecard

6.       การประเมินผลตามรูปแบบศูนย์ความรับผิดชอบ  

-         ศูนย์รายได้ , ศูนย์ต้นทุน , ศูนย์กำไร , ศูนย์ลงทุน

7.       การกำหนดราคาโอน

8.       การวิเคราะห์การลงทุน และ ผลตอบแทนการลงทุน

9.       กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                ควรเป็นบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหาร

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่ คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์    โทร. 08 1829-2939        Email : bqiconsultant@hotmail.com

                                    คุณภาวนา   สายชู            โทร. 08 1826-9304         Email : info@bqiconsultant.com

                                                บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view