http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,513
Page Views1,555,728
สินค้าทั้งหมด 1
 

การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

 “ การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร ”

(  TEAM BUILDING )


หลักการและเหตุผล

      การทำงานในยุคปัจจุบันซึ่งต้องมีการแข่งขันกัน ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กร ทำให้หลายๆองค์กรต้องเผชิญปัญหาการขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน ต่างคนต่างทำงานไม่ประสานกันจนถึงมีการทะเลาะวิวาท และเกิดปัญหาต่างๆมากมาย ทำให้ผู้บริหารส่วนใหญ่เริ่มให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมากขึ้น การทำงานเป็นทีม (TEAM WORK) จะก่อให้เกิดพลังในการทำงานเป็นหมู่คณะ ด้วยการทำงานร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การอบรมเรื่อง การสร้างทีมงานเพื่อความเป็นหนึ่งนี้ จะสอนให้คนรู้จัก เสียสละ อดทน อดกลั้น ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการรักองค์กรให้เป็นเสมือนบ้านที่สองของพนักงานอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 เพื่อเรียนรู้แนวคิดทัศนคติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของตนเอง และทีมงาน

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทของการทำงานเป็นทีม และประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม

 เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน และบริหารทีม ภายใต้เงื่อนไขหรือกติกาที่กำหนด

    และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน

 

ประโยชนที่ผู้เข้าอบรมจะไดรับ

       ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการที่ได้รับไปสร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        

รูปแบบและระยะเวลาอบรม

       เป็นการบรรยาย พร้อมแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย , ระยะเวลาอบรม 1 วัน

               

หัวข้อสัมมนา

 พฤติกรรมองค์กร

 สมรรถนะและทัศนคติของคน

 ทัศนคติในการทำงาน

 แนวคิดและหลักการทำงานร่วมกับคนอื่น

 รูปแบบของการทำงานร่วมกัน

 ความแตกต่างของ “กลุ่ม” กับ “ทีม”

 ประโยชน์ที่เกิดจากการทำงานเป็นทีม

 ประเภทของทีม

 ขั้นตอนในการพัฒนาทีม

 การลดความขัดแย้งภายในทีม

 ประสิทธิภาพของทีม

 การจัดการความขัดแย้งและปัจจัยสร้างความสำเร็จของทีม

                 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

       หัวหน้างาน พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง    

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

       ติดต่อได้ที่            คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์               โทร. 08 1829-2939

                                 Email : bqiconsultant@hotmail.com

                                 คุณภาวนา   สายชู                   โทร. 08 1826-9304

                                 Email : info @bqiconsultant.com

                                                บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view