http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,480
Page Views1,555,693
สินค้าทั้งหมด 1
 

การพัฒนาคุณภาพและกำหนดดัชนีชี้วัด

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง

การพัฒนาคุณภาพและกำหนดดัชนีชี้วัด

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการนำกลยุทธ์ต่างๆมาใช้มากขึ้น  มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและแผนงานต่างๆมากมาย แต่สิ่งหนึ่งซึ่งหลายๆธุรกิจมักมองข้ามไป คือ การทำอย่างไรให้กลยุทธ์เหล่านั้นสามารถถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกัน   เพราะถึงแม้องค์กรจะมีกลยุทธ์ระดับองค์กรดีอย่างไร หากไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ หรือปฏิบัติไม่ถูกตามแนวทางหรือนโยบายที่ตั้งไว้ หรือไม่สามารถวัดผลสำเร็จได้ ก็จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับเงินทุนและเวลาที่เสียไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ องค์กรต้องมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีความสามารถ และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดผลและตรวจสอบได้

 

วัตถุประสงค์

·     เพื่อให้ผู้เข้าสัมนามีความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการทำงาน

·     เพื่อให้ผู้เข้าสัมนารู้แนวทางในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่ดี และ 
  สามารถกำหนดตัวชี้วัดผลงานได้

·     เพื่อให้ผู้เข้าสัมนามีความรู้ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน

·     เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรและพัฒนาระบบการสื่อสาร

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·     ผู้เข้าสัมนาสามารถพัฒนาคุณภาพการทำงานของตนและองค์กร

·     ทุกหน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบัติงาน และมีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดของ
  หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และประเมินผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

·     มีการสื่อสารในองค์กรดีขึ้น

·     มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เกิดการทำงานที่เป็น Team work

·     มีขวัญ-กำลังใจที่ดี อันจะส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร


รูปแบบและระยะเวลาอบรม

จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมระดมสมอง (Workshop) ฝึกเขียนผังการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงาน จากนั้นจึงนำเสนอต่อผู้บริหาร การดำเนินงานทั้งหมดใช้เวลา 2 วัน

               

รายละเอียดการอบรม - สัมมนา                     

•      วันที่ 1

 –   8.309.00 น.                         ลงทะเบียน

          9.00 10.30 น.                    เริ่มบรรยายความหมายและแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ

                                                     ขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน

–    10.3010.45 น.                     พักรับประทานอาหารว่าง

          10.45 – 12.00 น.                  ขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน (ต่อ)

                                                     การกำหนดดัชนีชี้วัดและเกณฑ์การยอมรับ

–    12.00 – 13.00 น.                     รับประทานอาหารเที่ยง

–    13.00 – 14.30 น.                     Workshop เขียนผังการทำงานและวิธีปฏิบัติงาน

–    14.3014.45 น.                     พักรับประทานอาหารว่าง

–    14.45 – 16.00 น.                     Workshop เขียนผังการทำงานและวิธีปฏิบัติงาน

•      วันที่ 2

–   09.00 – 10.30 น.                     Workshop กำหนดตัวชี้วัดของหน่วยงาน

–   10.30 – 10.45 น.                     พักรับประทานอาหารว่าง

–   10.45 – 12.00 น.                     Workshop กำหนดตัวชี้วัดของหน่วยงาน

–   12.00 – 13.00 น.                     รับประทานอาหารเที่ยง

–   13.00 – 14.30 น.                     นำเสนอผลการทำ Workshop

–   14.3014.45 น.                     พักรับประทานอาหารว่าง

–   14.45 – 16.00 น.                     สรุปโครงการ พิธีปิดการอบรม

               

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                ควรเป็นบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหาร

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่ คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์    โทร.08–1829-2939
                            Email : bqiconsultant@hotmail.com

                            คุณภาวนา   สายชู     โทร. 08 1826-9304     
                            Email : info @bqiconsultant.com

                                    บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view