http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,464
Page Views1,555,676
สินค้าทั้งหมด 1
 

การถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน ด้วย Balanced Scorecard Model


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง

การถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน 
  
ด้วย
Balanced Scorecard Model

 

หลักการและเหตุผล

                ในปัจจุบันองค์กรต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการนำกลยุทธ์ต่างๆมาใช้มากขึ้น  มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและแผนงานต่างๆมากมาย Balanced Scorecard Model ก็เป็นโมเดลหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยม มีการนำโมเดลนี้มาใช้กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรในหลายๆธุรกิจ  แต่สิ่งหนึ่งซึ่งหลายๆธุรกิจมักมองข้ามไป คือ การทำอย่างไรให้กลยุทธ์เหล่านั้นสามารถถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกัน การถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะถึงแม้องค์กรจะมีกลยุทธ์ระดับองค์กรดีอย่างไร หากไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ หรือปฏิบัติไม่ถูกตามแนวทางหรือนโยบายที่ตั้งไว้ หรือไม่สามารถวัดผลสำเร็จได้ ก็จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับเงินทุนและเวลาที่เสียไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

·   เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกัน

·   เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่แผนปฏิบัติการในหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงานจนถึงการวัดประเมินผล

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·   ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน

·   ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      
 รูปแบบและระยะเวลาอบรม

                               

ใช้เวลา 2 วัน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 1 วัน เป็นการบรรยายพร้อมแจกเอกสารประกอบคำบรรยายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามประเด็นข้อสงสัย และภาคปฏิบัติ (Workshop) 1 วัน โดยในการทำ Workshop ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่จะทำการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมให้ทำการระดมสมองร่วมกัน ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีจัดทำเป็นผลงานของแต่ละกลุ่มนำเสนอให้ผู้บริหารขององค์กรพิจารณา รวบรวมแนวคิดนำไปกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

 

เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้

·   ทบทวนขั้นตอนการสร้างแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร

·   กำหนดสิ่งที่จะถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน

·   แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานและการสร้างแผนที่ทางกลยุทธ์ของหน่วยงานตามหลักการ Balanced Scorecard Model

·   การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน

·   การประเมินผลและควบคุมกระบวนการต่างๆ

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                ควรเป็นบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหาร

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่ คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์  โทร. 08 1829-2939

                            Email : bqiconsultant@hotmail.com

                            คุณภาวนา   สายชู   โทร. 08 1826-9304

                            Email : info @bqiconsultant.com

                              บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view