http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,602
Page Views1,555,824
สินค้าทั้งหมด 1
 

การเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ


 MICRO MBA

โครงการอมรม-สัมมนา

เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ

หลักการและเหตุผล

                การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขัน วิวัฒนาการเทคโนโลยีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ และรูปแบบของการดำเนินธุรกิจไปจากเดิมมาก  สิ่งที่บ่งชี้ความสามารถด้านการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น การคิดเป็นระบบเปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์ การตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน การดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด รวมถึงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กร ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญยิ่ง สำหรับความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคต หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหารในทุกส่วนงานในองค์กร เช่น ส่วนงานขาย ส่วนงานการตลาด ส่วนงานสนับสนุน ฯลฯ รวมทั้งผู้ที่เตรียมตัวก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กร ที่ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ และมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จให้ตนเองและองค์กร

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ทางด้านการบัญชี การเงิน การตลาด กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการด้านลอจิสติกส์

 

รูปแบบการศึกษา

                การฟังบรรยาย ซักถาม และการวิเคราะห์กรณีศึกษา จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

·       เป็นการพัฒนาบุคลากรระดับจัดการซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร

·       ช่วยสร้างกลไกให้องค์กรสามารถพิจารณาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเต็มใจ ตั้งใจในการพัฒนาตนเองเข้าร่วมโครงการ

·       สามารถใช้งบประมาณในการอบรมได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

·       บุคลากรของหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการอื่นๆเป็นการเพิ่มโลกทัศน์ให้ตนเอง

 รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์

ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จ จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์  เพราะโลกในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ถ้าผู้บริหารขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจะกล่าวถึง

 

1.        แนวความคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์

2.       การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

3.       การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

4.       การเลือกและการกำหนดกลยุทธ์

5.       การดำเนินงานตามกลยุทธ์และการควบคุม

 

อาจารย์ผู้สอน     :     อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

       ระยะเวลาอบรม  :     6  ชั่วโมง 

 

หลักสูตรการตลาด


               
ในสถานการณ์ที่ตลาดเป็นของผู้ซื้อ
Supply มากกว่า Demand การแข่งขันของผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายสูงขึ้นทุกวัน  องค์กรใดมีการวางแผนการตลาดที่เป็นระบบ และเข้าถึงจิตใจลูกค้า ย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน

1.       Overview Marketing Management

หลักการและแนวคิดทางการตลาดโดยภาพรวม เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการโดยตรง ให้ทราบถึงบทบาทสำคัญของการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

2.       Integrated Marketing Communication Management

การผสมผสานระหว่างเครื่องมือสื่อสาร การตลาดหลากหลายวิธี เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ และพนักงานขาย ฯลฯ

3.       Customer Relation Management

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า สร้างความพึงพอใจโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ

 

       อาจารย์ผู้สอน     :     อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

       ระยะเวลาอบรม  :     6  ชั่วโมง


หลักสูตรการเงิน


                  การเงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกธุรกิจ  จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องในธุรกิจ หลายธุรกิจมีศักยภาพในการขยายตัวแต่ไม่มีเงินทุน  จะทำอย่างไรจึงจะสามารถจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำมาใช้ดำเนินกิจการ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึง   ดังนั้นหลักสูตรนี้จะกล่าวถึง

 

1.         การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

2.         การจัดหาเงินลงทุน

3.         นโยบายการให้เครดิต

4.         การบริหารหนี้สินทั้งด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้

 

อาจารย์ผู้สอน         :     อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ระยะเวลาอบรม      :     6  ชั่วโมง

 

 หลักสูตรการบริหารการผลิต ห่วงโซ่อุปทาน ลอจิสติกส์

จากการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ผลิตครั้งละจำนวนมาก เพื่อทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ (Mass Production) จนมาถึงปัจจุบันได้กลายเป็นการผลิตเป็นจำนวนมาก เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า (Mass Customization) การที่องค์กรจะสามารถแข่งขันได้ องค์กรจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นและมีศักยภาพสูงขึ้นในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันจึงได้มีการนำแนวคิดในการจัดการโซ่อุปทาน(Supply Chain Management - SCM) และการจัดการลอจิสติกส์มาใช้ในการวางแผนการผลิตและการบริหารคลังสินค้ามากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ    

1.       การวางแผนการผลิตรูปแบบต่างๆ

2.       การบริหารคลังสินค้า

3.       การจัดการโซ่อุปทาน ( Supply Chain Management )หรือการบริหารความสัมพันธ์ระดับองค์กร

4.       การจัดการด้านลอจิสติกส์ ( Logistic Management )

 

       อาจารย์ผู้สอน     :     อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

      ระยะเวลาอบรม   :     6  ชั่วโมง

 
หลักสูตรการบัญชี


                 สิ่งที่ผู้บริหารทุกท่านมักประสบปัญหา คือ ความไม่สามารถเข้าใจหลักการทางบัญชี และคิดว่าการทำบัญชีเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน จนทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเกี่ยวข้อง แต่แท้ที่จริงแล้ว การที่ผู้บริหารมีความรู้ทางบัญชี จะสามารถนำงบการเงินที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายในการดำเนินธุรกิจ  หลักสูตรนี้จึงเน้นให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในงบต่างๆและสามารถนำไปใช้ได้จริง  ไม่เห็นบัญชีเป็นเรื่องยากอีกต่อไป

        1. Overview Accounting Management

บทบาทของการบัญชีบริหาร  เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ ประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากการมีความรู้ทางบัญชี

2.       Cost Analysis

การวิเคราะห์ต้นทุน การใช้ต้นทุนในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ

3.       Budgeting

ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณ , การจัดทำงบประมาณรูปแบบต่างๆ

4.       Financial Statement Analysis and Cash flows Statement

การวิเคราะห์งบการเงิน การใช้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในการวินิจฉัยธุรกิจ และการจัดทำงบกระแสเงินสด 

5.       กรณีศึกษา  : การฝึกวิเคราะห์งบการเงิน

 

อาจารย์ผู้สอน     :  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

       ระยะเวลาอบรม  :  6  ชั่วโมง

 

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

            ติดต่อได้ที่   คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์ โทร. 08 1829-2939 Email : bqiconsultant@hotmail.com

                              คุณภาวนา   สายชู    โทร. 08 1826-9304  Email : info @bqiconsultant.com

                                                บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด         

 

 

 

 

 

 

 

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view