http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,057
Page Views1,545,121
สินค้าทั้งหมด 1
 

การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามหลัก Competency


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ตามหลัก Competency

 

หลักการและเหตุผล          

                ทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ่งของทุกองค์กรคือ พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่จะกำหนดระดับความสำเร็จขององค์กรได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการจัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ประกอบด้วย การรับสมัคร การคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการพิจารณาผลตอบแทน จึงต้องได้รับความสนใจและให้ความสำคัญจากผู้บริหารองค์กรเป็นพิเศษ

                การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงสมรรถนะ หรือ Personal Competency Base Management เป็นโมเดลการจัดการที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงอยู่ในปัจจุบัน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบบริหารการจัดการ ISO 9001: 2000  ซึ่งให้ความสำคัญต่อสมรรถนะของบุคลากรในทุกด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ของแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นการคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามแนวนโยบายและความคาดหวังขององค์กร ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

·         เพื่อเป็นการสนับสนุนการบรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

·         เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

·         ช่วยให้งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

·         เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·       ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ Competency Base Management

·       ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรได้
    จริง

  

รูปแบบและระยะเวลาอบรม

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฏิบัติ (Workshop) 1วัน โดยในการทำ Workshop ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่จะทำการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมให้ทำการระดมสมองร่วมกัน ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีจัดทำเป็นผลงานของแต่ละกลุ่มนำเสนอให้ผู้ บริหารขององค์กรพิจารณา รวบรวมแนวคิดนำไปกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

 

เนื้อหาโดยสังเขป                       

·         ความหมายและองค์ประกอบของ Competency

·         ประเภทของ Competency

·         Competency … มีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร ?

·         การกำหนด Competency ในขั้นตอนการสร้างแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร

·         การเชื่อมโยง Competency  เข้ากับแผนที่ทางกลยุทธ์ระดับองค์กร ตามหลักการของ
      Balanced Scorecard Model

·         การกำหนด และขั้นตอนการกำหนด Organization Competency

·         Job Competency และการกำหนด Job Competency ของหน่วยงาน

·         ขั้นตอนการดำเนินงานกับ Competency

·         ตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดและการจัดระดับของ Competency

·         ตัวอย่างการจัดทำ Competency Profile ที่สำคัญ

·         การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

·         ช่องว่างของ Competency

·         ตัวอย่างการประเมินเพื่อค้นหา Competency Gap

·         ตัวอย่างการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปิด Competency Gap

·         ตัวอย่างการใช้ Competency ในการพัฒนาบุคลากร

·         การจัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรม

·         ตัวอย่างตารางแบ่งกลุ่มความต้องการการฝึกอบรม

·         การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

·         เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการประเมินแต่ละประเภท

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                ควรเป็นบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหาร

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่     คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์ โทร. 08 1829-2939
                                Email : bqiconsultant@hotmail.com

                                คุณภาวนา   สายชู    โทร. 08 1826-9304 
                                Email : info @bqiconsultant.com

                               บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
     

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view