http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,607
Page Views1,555,829
สินค้าทั้งหมด 1
 

การวางแผนกลยุทธ์

โครงการอบรม - สัมมนาหลักสูตร

การวางแผนกลยุทธ์และแปลงผลสู่แผนปฏิบัติการด้วย Balanced Scorecard


1.หลักการและเหตุผล

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มี เครื่องมือทางการจัดการ(Management Tools) ใหม่ ๆ ออกมาให้ผู้บริหารได้ใช้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น Reengineering , TQM , One-to-One
Marketing , Benchmarking ฯลฯ  เครื่องมือทางการจัดการเหล่านี้ครอบคลุมหลักการ และแนวคิดต่างๆ ทางการจัดการตั้งแต่ในเรื่อง ของการวางแผน การตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารต้นทุน ฯลฯ เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อแนวคิดและวิธีการในการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ

และ 1 ใน 25 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการที่ได้รับความนิยมทั่วโลก จากการสำรวจของบริษัท Bain & Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจก็คือ Balanced Scorecard Model (BSC) นั่นเอง 

BSC คือเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงผลของแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดกลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานขององค์กรไปยังหน่วยงานต่าง ๆได้อย่างสมบูรณ์และมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจน นอกจากนั้น BSC ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินผลความสำเร็จของธุรกิจได้จากกิจกรรมสำคัญทั้ง 4 ด้านขององค์กร ซึ่งได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้ของบุคลากร ทำให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการและการประเมินผลมากกว่าการมุ่งเน้นไปในมุมมองทางการเงินเพียงอย่างเดียว

องค์กรทางธุรกิจขนาดใหญ่และที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศไทย ที่ได้นำหลักการของ BSC มาใช้และประสบความสำเร็จเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย กลุ่มบริษัทในเครือชินวัตร กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเหมืองบ้านปู บริษัทเทเลคอมเอเซีย กลุ่มโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น 


2.วัตถุประสงค์

                วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

                2.1 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักและขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์

                2.2 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการของ Balanced Scorecard Model

                2.3 เพื่อให้สามารถนำ Balanced Scorecard Model มาแปลงผลของแผนกลยุทธ์ไปสู่  
                     แผนป
ฏิบัติการได้

                2.4 เพื่อให้สามารถนำ Balanced Scorecard Model มาใช้ในการติดตามและควบคุม
                     ผลการ
ดำเนินงานได้

                2.5 เพื่อให้สามารถนำ Balanced Scorecard Model มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการ

                     ปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

 

3. เป้าหมาย

                องค์กรสามารถนำหลักการของ Balanced Scorecard Model ไปใช้ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

 

4. วิธีการอบรม

                เป็นการบรรยายพร้อมแจกเอกสารประกอบคำบรรยายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามประเด็นข้อสงสัย และจัดทำWorkshop ร่วมกัน

 

5. วิทยากร

                คุณสุวัฒน์     ศิรินิรันดร์      

 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                ควรเป็นบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหาร

 

7. วิธีและระยะเวลาการอบรม

2 วัน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฏิบัติ (Workshop) 1 วัน โดยในการทำ Workshop ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่จะทำการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมให้ทำการระดมสมองร่วมกัน ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีจัดทำเป็นผลงานของแต่ละกลุ่มนำเสนอให้ผู้บริหารขององค์กรพิจารณา รวบรวมแนวคิดนำไปกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรต่อไป โดยมีรายละเอียดการอบรม - สัมมนา ดังนี้

               

 


วันที่ 1

เวลา  9.00 – 10.30 น.

ความหมายของแผนกลยุทธ์
ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์
การวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน  ภายนอก
  เวลา  10.30 – 10.45 น. พัก
  เวลา  10.45 – 12.00 น.
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร
การกำหนดและเลือกกลยุทธ์องค์กร
  เวลา  12.00 – 13.00 น. พัก
  เวลา  13.00 – 14.30 น.

แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard
การแปลงผลกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการด้วยแผนที่ทางกลยุทธ์
ตามหลักของBalanced scorecard
  เวลา  14.30 – 14.45 น. พัก
  เวลา  14.45 – 16.00 น.

การกำหนดดัชนีชี้วัดและจัดทำแผนปฏิบัติการ
สอบถามปัญหาและข้อสงสัย

  
วันที่ 2 เวลา  9.00 – 10.30 น. ทบทวนการใช้เครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์
  เวลา  10.30 – 10.45 น. พัก
  เวลา  10.45 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย จัดทำ Workshop
  เวลา  12.00 – 13.00 น. พัก
  เวลา  13.00 – 14.30 น. Workshop
  เวลา  14.30 – 14.45 น. พัก
  เวลา  14.45 – 16.00 น. Workshop
  เวลา  16.00 – 17.00 น. นำเสนอ
      
   

   

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view